საქართველოში ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით რეგულირდება, ამიტომ სავალდებულოა ბუღალტრული აუდიტი და ფინანსური აღრიცხვა დარეგულირდეს კანონითა და სხვა ნორმატიული აქტებით.

აღრიცხვის სტანდარტები მოიცავს საჯარო სექტორისა და კერძო სექტორის აღრიცხვის სტანდარტებს, რომლებიც მუშავდება საქართველოს მთავრობის მიერ.

„AGIC”-ის გუნდი მზად არის კლიენტებს გაუწიოს სრული სპექტრის ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ბიზნესის მფლობელების, ინვესტორების, მარეგულირებელი ორგანოების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ინტერესებს.