კვარტლური ანგარიში არის შეუსწავლელი ფინანსური ანგარიშგების შეგროვება, როგორიცაა ბალანსები, შემოსავლის ანგარიშგება და ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშები, რომლებიც კომპანიების მიერ გაცემულია ყოველ სამ თვეში.

მათი გამოქვეყნების გარდა, ამ განცხადებებმა შეიძლება ასევე მოგვცეს წლიური და შედარებითი შედეგები.

კვარტლური ანგარიშები მოიცავს კომპანიის ძირითადი სააღრიცხვო და ფინანსური მონაცემების შესახებ ინფორმაციას.

მათ შორისაა მთლიანი შემოსავალი, წმინდა მოგება, ოპერაციული ხარჯები და ფულადი სახსრები.