მომსახურება გულისხმობს გასული ან მიმდინარე (მიმოხილვას დაქვემდებარებული) პერიოდის სამეურნეო ოპერაციების საგადასახადო მიმოხილვას, რომელიც მიზნად ისახავს კომპანიის მიერ განხორციელებული საგადასახადო ანგარიშგების შემოწმებას.

სერვისი მოიცავს:

    • გასული პერიოდის საგადასახადო მიმოხილვას
    • მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო მიმოხილვას
    • საგადასახადო რისკების შესწავლას
    • საგადასახადო დიუ დილიჯენსს

მომსახურების შედეგად თქვენ მიიღებთ წერილობით ანგარიშს, სადაც წარმოდგენილი იქნება შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ყველა ხარვეზი, საგადასახადო რისკის სავარაუდო დონე და მათი განეიტრალების გზები.