ჩვენ გთავაზობთ საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებულ და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამის საბუღალტრო მომსახურებას. საბუღალტრო მომსახურება მოიცავს შემდეგ საქმიანობებს:

    • მიმდინარე ბუღალტრული აღრიცხვა
    • შუალედური და წლიური ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება
    • ერთჯერადი, ყოველთვიური ან წლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება
    • კონსულტაცია ბუღალტრულ საკითხებში

ჩვენი კომპანია მაქსიმალურად ითვალისწინებს და ცდილობს მოერგოს კლიენტთა მოთხოვნებს. შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების გაწევა შეგვიძლია როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე თქვენს კომპანიაში ჩვენი თანამშრომლის მივლინებით.