ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ კომპანიის სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებში, რათა სწორად შეფასდეს საწარმოოს აქტივები, ვალდებულებები და კაპიტალი, კომპანიის გადასახადები და ხარჯები, მოხდეს საგადასახადო ანგარიშგების შედგენა და გადასახადების სწორად მართვა. რომელიც ითვალისწინებს შემდეგ მიმართულებებს:

  • ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა
   ბუღალტრული აღრიცხვის სტრუქტურის შექმნა
   საბუღალტრო პროგრამების დანერგვა
   საგადასახადო მომსახურება