პარტინიორი გახდა საერთაშორისო საკონსულტაციო წევრის კომპანია “MTI Consulting” რომელსაც დღეს უკვე 43-ზე მეტ ქვეყანაში აქვს წარმატებით შესრულებული 660-ზე მეტი პროექტი.

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაციის კორპორატიული წევრი.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, სერტიფიცირებული საკონსულტაციო კომპანია, ბიზნეს გეგმების მომზადების მიმართულებით.

წარმატებით გაიარა ხარისხის კონტროლი: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტორული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ და დააკმაყოფილა აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილება.

USAD- ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის აკრედიტირებული საკონსულტაციო კომპანია.

საინვესტიციო და საკონსულტაციო კომპანია „Solsuus“ პარტნიორი.

პარტნიორი გახდა კომპანიის, “Boston Strategies International”. ისინი მუშაობენ მარეგულირებელ ორგანიზაციებთან, ბანკებსა და სამთავრობო უწყებებთან, ასევე, ხელს უწყობენ ინდუსტრიის წამყვან კომპანიებს.

სერტიფიცირებული კონსულტანტი USAID ZRDA პროგრამაში.

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის წევრი.

წარმატებით გაიარა ხარისხის კონტროლის შემოწმება აშშ-ის გენერალური ინსპექტორის ოფისის მიერ და მიენიჭა რეგულარული წევრის სტატუსი რათა განახორციელოს USAD – ის მიერ დაფინანსებული პროექტების აუდიტი.

პარტნიორობა გერმანიის ბიზნეს ასოციასთან (DWV).

პარტნიორი გახდა საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის, „WYN River Limited“.

პარტნიორი გახდა – ქართულ ფერმერთა ასოციაციის.

სერტიფიცირებული წევრი გახდა საერთაშორისო აუდიტორული ქსელის- „EuraAudit International“.

აკრედიტაცია გაირა აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), დაფინანსებული პროგრამის აუდიტის განხორციელებაში.
სერტიფიცირებული გახდა; კონსულტანტი ევროპის ბანკის რეკონსტრუქციისა და განვითარების BAS პროგრამის ფარგლებში.

აკრედიტაცია გაიარა აუდიტისა და დაფინანსებული პროექტების შეფასებაში: გაეროს განვითარების პროგრამა(UNDP), გაეროს ბავშთა ფონდი(UNICEF), გაეროს მოსახლეობის ფონდი(UNFPA).

პარტნიორი გახდა საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის “CABC”

კომპანია დაარსდა.